village
village

Oficiálna stránka obce Podhoroď

Motív
A
A
A

Životné prostredie

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
24.4.2022
Oznámenie vzniku (zmeny) poplatkovej povinnosti FO
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2022
Názov Oznámenie vzniku (zmeny) poplatkovej povinnosti FO
24.4.2022
Systém zberu komunálnych odpadov - právnické osoby, podnikatelia
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2022
Názov Systém zberu komunálnych odpadov - právnické osoby, podnikatelia
Popis Podanie žiadosti o zabezpečenie odvozu a zneškodnenia komunálneho odpadu len spolu s ohlásením poplatku za komunálny odpad Podanie žiadosti o odhlásení zabezpečenia odvozu a zneškodnenia komunálneho odpadu len spolu s odhlásením poplatku za komunálny odpad Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia Osobne doručiť!
24.4.2022
Žiadosť o vydanie povolenia na dočasné využitie plôch zelene
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2022
Názov Žiadosť o vydanie povolenia na dočasné využitie plôch zelene
Popis Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia Prílohy: - kópia stavebného povolenia - pôdorysná situácia v mierke 1:500 so zakreslenou navrhovanou trasou splnomocnenie v prípade zastupovania investora
24.4.2022
Žiadosť o vyjadrenie k vodnej stavbe
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2022
Názov Žiadosť o vyjadrenie k vodnej stavbe
Popis Doložiť projektovú dokumentáciu! Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia Prílohy: - Projektová dokumentácia - Situácia so zakreslením, príp. kópia z katastrálnej mapy
24.4.2022
Žiadosť o povolenie vodnej stavby - studne
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2022
Názov Žiadosť o povolenie vodnej stavby - studne
Popis Doložiť projektovú dokumentáciu! Prílohy: - LV; - kópia z katastrálnej mapy; - projektová dokumentácia vypracovaná oprávnenou osobou; - právoplatné územné rozhodnutie / súhlas miestne príslušného staveb. úradu, ktorý overuje dodržanie podmienok územného rozhodnutia; - vyjadrenia o podzemných vedeniach; - stanoviská vlastníkov susedných parciel ako účastníkov konania Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia Poplatok: 33,- € splatný pri vydaní povolenia
24.4.2022
Zmena druhu pozemku
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2022
Názov Zmena druhu pozemku
Popis Prílohy: - geometrický plán - výpis z katastra nehnuteľností Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia
24.4.2022
Žiadosť o zrušenie Osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR)
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2022
Názov Žiadosť o zrušenie Osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR)
Popis Prílohy: originál vydaného Osvedčenia o zápise do evidencie SHR Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia
24.4.2022
Žiadosť o vydanie Osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR)
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2022
Názov Žiadosť o vydanie Osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR)
Popis Prílohy: - list vlastníctva, príp. nájomnú zmluvu k nehnuteľnosti, v ktorej sa bude činnosť vykonávať - pri podnikaní v živočíšnej výrobe predložiť stanovisko Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Michalovce Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia Správny poplatok: 6,50 € splatný pri vydaní osvedčenia
24.4.2022
Hlásenie trvalého stanovišťa včelstiev
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2022
Názov Hlásenie trvalého stanovišťa včelstiev
Popis Odkazy: www.vcely.sk www.vcelarime.sk
24.4.2022
Podnet v oblasti životného prostredia
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2022
Názov Podnet v oblasti životného prostredia
24.4.2022
Nahlásenie straty, nájdenie zvieraťa
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2022
Názov Nahlásenie straty, nájdenie zvieraťa
Popis Podanie o strate zvieraťa ma iba informatívny účel, nie je zárukou nájdenia psa. Pracovník úradu zabezpečí kontrolu v zariadení karanténnej stanice a posledne evidovaných odchytených psov.