village
village

Oficiálna stránka obce Podhoroď

Motív
A
A
A

Školská jedáleň

Školská jedáleň pri Základnej škole v Podhorodi

Podhoroď 17

072 64 Podhoroď

zodp. ved.: Iveta Nováková

Telefón:   056 - 658 40 75

 

Jedálny lístok

 

Pokyny pre stravníkov

 

Platba stravného

Platba stravného sa uskutočňuje mesačne vopred bezhotovostným platobným stykom (bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou) na účet ŠJ najneskor do 10 dňa v mesaci.

 

Poplatky za obed:

(s účinnosťou od 01.09.2011)

stravníci od 2 - 6 rokov - 0,13 € (MŠ)

I. stupeň od 6 - 11 rokov - 0,00 €

II. stupeň od 12 - 15 rokov - 0,01 €

dospelí stravníci - 2,49 €

 

Výdaj jedál

Obedy sa vydávajú podľa harmonogramu výdaja na základe rozvrhu hodín v čase od 11:30 do 13:30 hod.

 


 

Právne predpisy v oblasti školského stravovania

 • Zákon č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelaní (školský zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 139 ,§140, §141, §142).
 • Vyhláška č. 533/2007 Z.z. MZ SR o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia školského stravovania
 • Vyhláška č. 527/2007 Z.z. MZ SR o podrobnostiach, o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež
 • Vestník MZ SR čiastka 7-8 zo dňa 728. apríla 1997,,Odporúčané výživové dávky pre obyvateľstvo v SR“

Školské predpisy:

 • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zariadenia školského stravovania § 139 - § 142
 • Vyhláška č. 533/2007 Z.z. MZ SR o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia školského stravovania
 • Vyhláška č. 527/2007 Z.z. MZ SR o podrobnostiach, o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež
 • Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov (pozor na § 22 Zriaďovacia listina školy, školského zariadenia,
  každú zmenu vykonať dodatkom k zriaďovacej listine, vecné a finančné vymedzenie majetku ZŠS)
 • Metodické usmernenie MŠ SR č. 16/2007 15. novembra 2007 k realizácii nariadenia vlády SR o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov
  pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou


Odborné predpisy:

 • Zákon NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov
 • Výnos MPSR a MZSR č. 981/1996-100 – Potravinový kódex podľa § 3 ods. a § 30 ods. 1 Zákona NR SR č. 152/1995
 • Vestník MZ SR č. 1586/1997-08 z r. 1997 - Odporúčané výživové dávky pre obyvateľstvo v Slovenskej republike čiastka 7-8, str. 58
 • Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • NV SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu
 • Zákon č. 409/2006 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Vyhláška MZ SR č. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež
 • Vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania
 • Vyhláška MZ SR č.526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia
 • Usmernenie č. 488/2000-46 k finančným limitom na nákup potravín
 • Vestník č. 1586/1997-08 odporúčané výživové dávky
 • Metodické usmernenie MŠ SR pre skladbu jedálneho lístka zo dňa 20. 9. 2007 odsúhlasené ÚVZ SR HDM 8236/17004/2007
 • NV SR č. 339/2008 Z.z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách
 • Vyhláška MZ SR č. 2/1994-E, ktorou sa ustanovujú hygienické požiadavky na cudzorodé látky v požívatinách
 • Výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 5.decembra 2007 č. 29775/2007- II/1 poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky


Právne predpisy v oblasti financovania:

 • Zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník


Pracovno-právne vzťahy – legislatíva:

 • Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • NV SR č. 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • NV SR č. 238/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
 • Pracovný poriadok pre pedagogických a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení – MŠ SR CD2005-19381/26382
 • Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2010


Predpisy v oblasti BOZP:

 • Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • NV SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách pri ručnej manipulácií s bremenami
 • NV SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci
 • NV SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných zdravotných požiadavkách na pracovisko
 • NV SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • Vyhláška MPSVaR č. 500/2006 Z.z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze