village
village

Oficiálna stránka obce Podhoroď

Motív
A
A
A

Financovanie

Financovanie regionálneho školstva

Verejné ZUŠ, MŠ, JŠ a školské zariadenia  (v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a VÚC)  sú financované z výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré dostávajú obce a VÚC  od 1.1.2005.

Neštátne  ZUŠ, MŠ, JŠ a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je štátom uznaná cirkev, náboženská spoločnosť, iná právnická osoba alebo fyzická osoba  sú financované z výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré dostávajú obce a VÚC  od 1.1.2007. 

Spôsob rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtu obcí a VÚC upravuje zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

Kritériá a váhy rozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtov obcí a rozpočtov VÚC určuje nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

Originálne kompetencie obcí aj VÚC na úseku školstva sú definované v zákone č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V tomto zákone  sú uvedené kompetencie a úlohy pre obce (§ 6 ods. 12 ) a  pre VÚC (§ 9 ods. 12 ).

Novelou zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorá nadobudla účinnosť od 1.1.2009,  došlo k oddeleniu spôsobu napočítania finančných prostriedkov pre ZUŠ, MŠ, JŠ a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a neštátnych zriaďovateľov do podielových daní obcí , resp. VÚC (túto problematiku upravuje vyššie spomenutý zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve) od spôsobu poskytovania týchto finančných prostriedkov (túto problematiku upravuje zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  z.n.p.).

Informácie o podielových daniach obcí a VÚC sú zverejnené na : http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=7804 

Zoznam platných všeobecne záväzných právnych predpisov a rezortných predpisov pre oblasť financovania regionálneho školstva

Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 598/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 29/2009 Z. z.

Nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení nariadenia vlády SR č. 29/2009 Z. z.

Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 649/2008 Z. z. o účele použitia príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. CD 2006-141/348-1:sekr. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky

Smernica č. 6/2008-RI z 10. apríla 2008 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky

Smernica č. 9/2009-R z 25. júna 2009, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Smernica č. 16/2008-R z 18. decembra 2008, ktorou sa určuje postup poskytnutia finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na mzdy a odvody do poistných fondov asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo pre žiakov s nadaním

Metodický pokyn č. 12/2009-R z 15. septembra 2009, ktorým sa určuje postup škôl a školských zariadení pri vykonávaní podnikateľskej činnosti