village
village

Oficiálna stránka obce Podhoroď

Motív
A
A
A

Stavebný úrad

Spoločný obecný úrad – stavebný úrad so sídlom v Sobranciach

 

NÁVRH NA VYDANIE ROZHODNUTIA O UMIESTNENÍ STAVBY

 

Potrebujete:
„Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, ktorá podľa § 139b ods. 1 stavebného zákona je jednoduchou stavbou“
„Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, ktorá nie je jednoduchou stavbou“
„Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby, alebo zvlášť rozsiahlej stavby s veľkým počtom účastníkov konania “
„Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia“
„Návrh na vydanie rozhodnutia o chránenej časti krajiny“
„Návrh na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere“
spolu s prílohami:
-v dvoch vyhotoveniach situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb (účinkov) na okolie; ak sa návrh týka zvlášť rozsiahlej stavby s veľkým počtom účastníkov konania a aj mapový podklad v mierke 1: 10 000 až 1: 50 000 s vymedzením hraníc územia a širších vzťahov (účinkov)k okoliu
-v dvoch vyhotoveniach dokumentácia pre územné rozhodnutie
-rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce Podhoroď
-vyjadrenia dotknutých orgánov správcov inžinierskych sietí
-aktuálne doklady o vlastníckych vzťahoch k pozemkom, ktoré budú dotknuté navrhovanou stavbou vrátane inžinierskych sietí (list vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace)
-aktuálna snímka z katastrálnej mapy ( nie staršia ako 3 mesiace)
-písomný súhlas vlastníkov nehnuteľností podľa § 38 stavebného zákona v ktorom prehlásia, že súhlasia s vydaním ÚR , na nehnuteľnostiach, na ktorých sa navrhuje umiestnenie stavby, vrátane inžinierskych sietí (v prípade, že navrhovateľ nemá k pozemkom vlastnícke práva)
Upozornenie: rozhodnutie o umiestnení stavby sa doručuje účastníkom konania do vlastných rúk
Poplatky: správny poplatok je potrebné zaplatiť v hotovosti pri podaní žiadosti (hodnota správneho poplatku závisí od druhu podania podľa zákona o správnych poplatkoch) pre stavby, ktoré nie sú určené na podnikanie 6,50 €, pre stavby na podnikanie 16,50 €
Lehota: v jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch do 60 dní, v prípade prerušenia konania lehoty neplynú)     

              

NÁVRH NA POVOLENIE NA ZMENY V UŽÍVANÍ STAVBY - BEZ STAVEBNÝCH ÚPRAV  

  
Potrebujete:
-2x dokumentácia s vyznačením pôvodného a navrhovaného spôsobu užívania jednotlivých priestorov stavby
-doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe (list vlastníctva, nájomná zmluva)
-súhlas vlastníka stavby s navrhovanou zmenou v spôsobe jej užívania, ak navrhovateľ nie je vlastníkom stavby
-doklady o rokovaní s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti a rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a mesta
-kolaudačné rozhodnutie alebo stavebné povolenie, z ktorého je zrejmé, na aký účel bola stavba povolená alebo dokumentácia skutočného realizovania stavby (pasport stavby), ak sa iné doklady nezachovali
Upozornenie: rozhodnutie o návrhu sa doručuje účastníkom konania do vlastných rúk
Poplatky: 16,50 €
Lehota: v jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch 60 dní   

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby – so stavebnými úpravami
Postup a prílohy sú totožné ako pri Stavebnom povolení  

  

STAVEBNÉ POVOLENIE

  
Potrebujete:
- právoplatné územné rozhodnutie (ak bolo vydané)
- aktuálne doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby, alebo že má k pozemku i stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby -list vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace
- aktuálnu snímku z katastrálnej mapy, nie staršiu ako 3 mesiace
- v dvoch vyhotoveniach projektovú dokumentáciu stavby (projekt stavby) vypracovanú oprávnenou osobou; ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm. a) stavebného zákona, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním
- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce Podhoroď
- mená a adresy účastníkov konania
-doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti
-ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby
Upozornenie: rozhodnutie o podanej žiadosti sa doručuje účastníkom konania do vlastných rúk
Poplatky: správny poplatok je potrebné zaplatiť v hotovosti pri podaní žiadosti (hodnota správneho poplatku závisí od druhu podania podľa zákona o správnych poplatkoch)
Lehota: v jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch do 60 dní 

  

ŽIADOSŤ O POVOLENIE NA ODSTRÁNENIE STAVBY 

 

Žiadosť obsahuje:  

a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) vlastníka stavby,
b) druh, účel, miesto a označenie stavby podľa katastra nehnuteľností,
c) dôvody odstránenia stavby a predpokladaný termín začatia a skončenia prác,
d) názov a sídlo odborne vybavenej právnickej osoby, ktorá odstránenie stavby vykoná;
ak vlastník bude odstraňovať stavbu svojpomocou, uvedie meno a adresu oprávnenej osoby, ktorá bude vykonávať odborné vedenie prác spojených s odstraňovaním stavby,
e) údaj, či sa stavba odstráni použitím trhavín,
f) údaje o tom, ako sa naloží s vybúraným materiálom a kam sa prebytočný materiál uloží,
g) zoznam účastníkov konania, ktorí sú žiadateľovi známi,
h) informácia o tom, ako sú zabezpečené doterajším nájomcom bytov a nebytových priestorov náhradné byty, ubytovanie alebo priestory,
i) ako bude využitý uvoľnený pozemok,
j) návrh na opatrenia na susednom pozemku alebo na stavbe, ak sa majú z týchto nehnuteľností vykonávať búracie práce alebo ak sa majú tieto nehnuteľnosti inak použiť.

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia

Prílohy:
a) doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo k pozemkom,
b) technologický opis prác alebo aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku,
c) v prípade radovej zástavby statické posúdenie, ktorým sa preukazuje zabezpečenie mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcií susedných stavieb a ich bezpečného užívania,
d) doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí technického vybavenia a s účastníkmi konania, ak sa o odstránení stavby viedli vopred,
e) pri stavbách, ktorých odstránenie nebude vykonávať odborne vybavená právnická osoba, vyhlásenie oprávnenej osoby, ktorá sa zaviazala vykonávať odborné vedenie prác spojených s odstránením stavby,
f) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,

Poplatok:
Žiadosť o povolenie  

2. na odstránenie stavby ..... 6,50 eura
5. na odstránenie objektu dopravnej stavby ..... 16,50 eura

Poznámka:

Ak ide o odstránenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, žiadosť obsahuje aj fotodokumentáciu, dokumentačné výkresy alebo inú dokumentáciu (napríklad meračskú alebo modelovú).  

  

STAVEBNÉ POVOLENIE NA INŽINIERSKU STAVBU (CESTU, MIESTNE A ÚČELOVÚ KOMUNIKÁCIU, CHODNÍK, NEKRYTÉ PARKOVISKO ... )  

 
Potrebujete:
- aktuálne doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku (pozemkov) alebo
stavby, alebo že má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku
požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby ( LV nie starší ako 3 mesiace)
- aktuálnu snímku z katastrálnej mapy
- v dvoch vyhotoveniach projektovú dokumentáciu stavby (projekt stavby) vypracovanú oprávnenou
osobou (projektantom dopravných stavieb);
- rozhodnutia (najmä územné rozhodnutie), stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov a obce Podhoroď
- doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním
žiadosti
- údaje o zhotoviteľovi stavby, ak je zhotoviteľ stavebníkovi známy pred podaním
žiadosti
Poplatky: správny poplatok je potrebné zaplatiť v hotovosti pri podaní žiadosti (hodnota správneho poplatku závisí od druhu podania podľa zákona o správnych poplatkoch)
Lehota: v jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch do 60 dní
Upozornenie: rozhodnutie o podanej žiadosti sa doručuje známym účastníkom konania do vlastných rúk. Vzhľadom na to, že cesty sú v zmysle § 139 ods. 3 písm. b) stavebného zákona líniovými stavbami, stavebný úrad spravidla začatie stavebného konania a stavebné povolenie oznámi aj verejnou vyhláškou.    

 

OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV A UDRŽIAVACÍCH PRÁC  

 

 Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia

Obsah podania:
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác obsahuje
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
b) údaj o tom, na ktorej stavbe sa majú úpravy alebo práce uskutočniť,
c) rozsah a účel úprav a prác a ich jednoduchý technický opis.

Prílohy:
a) doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe
b) písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca,
c) stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území.  

 

 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác  

 

POVOLENIE INFORMAČNÉHO / REKLAMNÉHO A PROPAGAČNÉHO / ZARIADENIA  

  
Potrebujete:
- aktuálne doklady, ktorými navrhovateľ preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby, alebo že má k pozemku i stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje užívať pozemok alebo stavbu na požadovaný účel - list vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace,
- aktuálny snímok z katastrálnej mapy s vyznačením umiestnenia zariadenia,
- dokumentáciu v dvoch vyhotoveniach obsahujúcu návrh informačného, reklamného a propagačného zariadenia a jednoduchý náčrt alebo fotografiu nehnuteľnosti alebo jej okolia , ktoré preukazujú vhodnosť začlenenia informačného reklamného a propagačného zariadenia do priestoru a jeho výtvarné riešenie,
- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy
-doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti
Upozornenie: rozhodnutie o podanej žiadosti sa doručuje účastníkom konania do vlastných rúk
Poplatky: správny poplatok je potrebné zaplatiť v hotovosti pri podaní žiadosti (hodnota správneho poplatku závisí od druhu podania a počtu zariadení podľa zákona o správnych poplatkoch)
Lehota: v jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch do 60 dní  

 

OHLÁSENIE DROBNÝCH STAVIEB

 

Obsah podania:
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
b) účel, rozsah a miesto stavby,
c) druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností,
d) ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby,
e) ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti.

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia

Prílohy:
1. Doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám.
2. Jednoduchý situačný náčrt podľa pozemkovej mapy katastra nehnuteľností s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku a hraníc medzi susednými pozemkami s polohou stavieb na nich    (predkladá sa dvojmo).
3. Jednoduchý technický opis stavby.
4. Vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností.
5. Súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi.
6. Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy.

Poznámka:

Drobnú stavbu možno začať uskutočňovať až po doručení písomného oznámenia mesta (primátora), že proti stavbe nemá námietky.  

 

 Ohlásenie drobnej stavby

 

Správne poplatky podľa položky 59 sadzobníka správnych poplatkov sú platené do pokladne (na účet) Spoločného obechého úradu v Sobranciach.

 

zmena účtu Spoločného obecného úradu v Sobranciach: 256 169 8655/0200