village
village

Oficiálna stránka obce Podhoroď

Motív
A
A
A

Evidencia stavieb

Vydanie potvrdenia o určenom súpisnom (súpisnom a orientačnom čísle)


K vybaveniu potvrdenia potrebujete:

- výpis z listu vlastníctva k uvedenej stavbe
- v prípade, že uvedená stavba nie je evidovaná v katastri nehnuteľností so súpisným číslom v liste vlastníctva (prílohy - ako sú uvedené v žiadosti o vydanie potvrdenia)
- vyplnené tlačivo žiadosti

Poplatok: 1,50 €

Opravný prostriedok sa nepodáva.


Zákonná úprava: Zákon NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vyhl. MV SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.

pdf_button_small Žiadosť  o vydanie potvrdenia o určenom súpisnom (súpisnom a orientačnom čísle)

 

Vydanie rozhodnutia o určení (zmene, zrušení) súpisného (súpisného a orientačného čísla)

K vybaveniu rozhodnutia potrebujete:

- kolaudačné rozhodnutie (užívacie povolenie) - na budovy postavené od 1.10.1976
- stavebné povolenie na budovy postavené do 1.10.1976
- rozhodnutie, ktorým sa povoľuje odstránenie stavby (ak chcete vydať rozhodnutie, ktorým sa  súpisné číslo ruší)
- kópia katastrálnej mapy (alebo geometrický plán v prípade, že ide o nové stavby alebo dodatočne
skolaudované)
- doklad o vlastníctve pozemku (alebo doklad o inom práve k pozemku)
- čestné vyhlásenie (v prípade, že žiadateľ nevlastní stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie a registratúrne stredisko OcÚ ani Štátny archív nearchivuje ich kópie (vzor_príloha 4)
- vyplnenú žiadosť  (vzory_príloha 1, 2)


Upozornenie: v prípade, že nevlastníte kolaudačné rozhodnutie alebo stavebné povolenie, požiadajte o vyhľadanie jeho kópie Registratúrne stredisko OcÚ Podhoroď alebo Štátny archív

Tabuľky so súpisným číslom obstaráva obec na vlastné náklady. Tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady stavebník; zabezpečuje tiež pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a tabuľky s orientačným číslom na vlastné náklady.


Lehota na vybavenie: do 30 dní


Opravný prostriedok sa nepodáva. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.


Zákonná úprava: Zákon NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vyhl. MV SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb

pdf_button_small Žiadosť  o vydanie rozhodnutia o určení (zmene alebo zrušení) súpisného čísla (súpisného a orientačného čísla)