village
village

Oficiálna stránka obce Podhoroď

Motív
A
A
A

Dane a poplatky

Miestne dane sú významným zdrojom vlastných príjmov obce. Miestne dane sú povinné platiť fyzické osoby a právnické osoby, a to najmä vo väzbe na vlastníctvo nehnuteľností, vykonávanie činnosti, užívanie verejného priestranstva a pod. Je povinnosťou týchto osôb dobrovoľne oznámiť obci, že im vznikla daňová povinnosť a taktieť daň dobrovoľne zaplatiť.

     Druhy miestnych daní a ich podrobnejšia právna úprava (predmet dane, sadzby, lehoty, oslobodenia a pod.) sú ustanovené všeobecný nariadením obce (viď. http://www.podhorod.sk/obcan/obecny-urad/vzn)

Správu miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vykonáva za obec oddelenie správy daní a poplatkov.

Obec zaviedla za svojom území nasledovné miestne dane a poplatok:

  • Daň z nehnuteľností
  • Daň za psa
  • Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

     Miestne dane a poplatok za komunálne odpady môžu fyzické a právnické osoby platiť bankovým prevodom na účet obce, poštovou poukážkou alebo priamo v pokladni obce na obecnom úrade. Pri platbe v hotovosti je potrebné predložiť platobný výmer.
 
 
 
Tlačivá:
 
Vzory MF SR:
 
Link:

https://www.finance.gov.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/vzory-danovych-priznani-k-dani-z-nehnutelnosti-miestnym-daniam/

 

Potvrdenie o daňových nedoplatkoch

     Občan môže požiadať obecný úrad o vystavenie potvrdenia o nedoplatkoch na miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Potvrdenie vydá obecný úrad bez poplatku na počkanie.

Potrebné doklady:

  • Občiansky preukaz
  • Vyplnená žiadosť